PRAVIDLA SOUTĚŽE O RODINNOU VSTUPENKU DO MOŘSKÉHO SVĚTA

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a podmínky soutěže “Soutěž o rodinnou vstupenku do Mořského světa” (dále jen “Soutěž”), která probíhá na facebooku skupiny VÝUKOVÉ MATERIÁLY .COM.

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem Soutěže je společnost Výukové materiály s.r.o., se sídlem Větrná 421, Králův Dvůr, PSČ 26701, IČO: 14404133, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 364346/MSPH 31. března 2022 (dále jen „Organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž se koná od 19. 10. 2022 do 31. 10. 2022 (dále jen “Doba konaní Soutěže”).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo přímém dodavatelském vztahu k Organizátorovi nebo osoby jim blízké.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1 Do soutěže bude zařazen každý účastník soutěže splňující podmínky stanovené těmito pravidly, který v době konání soutěže zakoupí jakýkoliv výukový materiál s hodnotou vyšší než 50,- Kč z portálu www.vyukovematerialy.com a zveřejní svůj variabilní symbol objednávky v komentáři na facebooku pod příspěvkem o soutěži ve skupině Výukovémateriály.com - ZDE. Každý soutěžící může mít i více než jeden soutěžní komentář pod příspěvkem soutěže.

4.2. Do soutěže budou zařazeny pouze vyřízené objednávky. Vyřízenou objednávkou se rozumí objednávka, jejíž obsah je zpřístupněn v administraci uživatele ke stažení.
4.3. Zapojením do soutěže potvrzuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže, a že je bude dodržovat.

5. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A VÝHRA

5.1. Výherce bude vyhlášen 1. 11. 2022 po skončení doby konání soutěže, a to losováním mezi soutěžícími. Celkově bude vylosován 1 výherce.

5.2. Výherce bude kontaktován po vyhodnocení Soutěže elektronicky na jeho e-mailové adrese prostřednictvím písemného oznámení a bude vyzván ke způsobu předání výhry osobně nebo zasláním na adresu, kterou uvede v odpovědi na oznámení Organizátora. Výherci nebude účtováno poštovné a balné.

5.3. V případě, že výherce neodpoví na oznámení ze strany Organizátora do 15 dnů, kdy ho Organizátor takto kontaktoval, ztrácí nárok na výhru a Organizátor je oprávněn určit prostřednictvím dalšího náhodného výběru jiného výherce.

5.4. Výherce získá rodinnou vstupenku do Mořského světa, platné do 1.3.2023. Cena vstupenky je 1000,- CZK včetně DPH. 

5.5. Výhra bude odeslaná nejdéle do 15 dnů ode dne poskytnutí odpovědi ke způsobu předání výhry ze strany výherce.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Soutěžící bere účastí v Soutěži na vědomí, že jeho osobní údaje budou Organizátorem jako správcem zpracovávány pro účely konání Soutěže a mohou být zveřejněny na Facebooku a Instagramu Výukové materiály.com za účelem oznámení výherců. Výherce Soutěže bere na vědomí, že v případě výhry bude pro účely poskytnutí a doručení výhry potřebné poskytnout Organizátorovi další osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovávány na základě článku 6 písm. b) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “GDPR”). Výherce Soutěže dále bere na vědomí, že Organizátor může požadovat rovněž sdělení data narození, a to pro ověření skutečností, zda výherce Soutěže splňuje věkovou hranici stanovenou pro účast v Soutěži. Osobní údaje budou Organizátorem zpracovávány po Dobu konání Soutěže až do jejího vyhodnocení a v případě výherce po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí výhry.

6.2 Osobní údaje soutěžících nebudou poskytnuty třetím osobám, které se nepodílejí na realizaci Soutěže.

6.3 Soutěžící bere dále na vědomí, že má zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování, dále právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Tato práva může soutěžící uplatnit písemně na adrese sídla Organizátora soutěže nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@vyukovematerialy.com
V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má soutěžící právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6.4 Další informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v Oznámení ochraně soukromí, které jsou k dispozici na www.vyukovematerialy.com

7. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry, porušování pravidel Facebooku nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si Organizátor vyhrazuje právo kdykoli Soutěž přerušit, ukončit, změnit tato pravidla Soutěže, či nevydat případnou výhru.

8. PRAVIDLA PRO SOUTĚŽECÍ

8.1. Do soutěže budou zahrnuti jen soutěžící, kteří objednají na portále www.vyukovematerialy.com výukový materiál v nenulové hodnotě v hodnotě vyšší než 50,- Kč v době konání soutěže. 

8.2. Soutěžící se registrují k odběru newsletteru na portále www.vyukovematerialy.com.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je organizátor oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži a případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.

9.2. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči výherci Soutěže jinak zavázán a výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

9.3. Výhry nejsou právně vymahatelné.

9.4. Organizátor neodpovídá za funkčnost aplikací a za doručení zpráv či výher.

9.5. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.

9.6. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla v celé Době konání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na www.vyukovematerialy.com nebo facebooku stránce Výukové materiály.com.

9.7.  Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována, podporována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv facebooku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel. V případě jakýchkoliv dalších rozporů určuje výklad Pořadatel.

10.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.

V Králově Dvoře dne 19. října 2022 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

vyberte kategorii výukových materiálů:

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.