INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI
VÝUKOVÉ MATERIÁLY S.R.O.

Zásady ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů se týkají návštěvníků webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.vyukovematerialy.com (dále také jen „e-shop“).

Správcem osobních údajů jsou Výukové materiály s.r.o. (dále také jen „správce“).

Správce zpracovává osobní údaje návštěvníků e-shopu (dále také jen „návštěvník“ anebo) a autorů, kteří vkládají výukové materiály do e-shopu (dále také jen „autor“; autor a návštěvník jsou souhrnně též označování jako „subjekt údajů“).

 

II. OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává osobní údaje, které mu návštěvník poskytne, a to:

 • osobní údaje zadané v rámci zakládání uživatelského účtu nebo vyplnění objednávkového formuláře (zejména jméno, příjmení, adresu, email, telefon aj.),
 • informace o obsahu objednávky (informace o zakoupeném zboží, počtu kusů aj.),
 • informace o realizované platbě (informace o datu a výši úhrady kupní ceny vč. informace o účtu, ze kterého byla kupní cena uhrazena. Správce nicméně nedisponuje a neshromažďuje údaje o platební kartě, prostřednictvím které návštěvník hradí kupní cenu zboží.),
 • obsah veškeré elektronické komunikace mezi správcem a návštěvníkem vč. elektronických adres (např. obsah emailové komunikace ve věci dotazů návštěvníka na zboží, odstoupení od již uzavřených smluv).

Správce zpracovává osobní údaje, které mu autor poskytne, a to:

 • osobní údaje zadané v rámci zakládání či vyplňování uživatelského účtu nebo účtu autora (zejména jméno, příjmení, adresu, email, telefon aj.),
 • informace o výukových materiálech, které autor vložil na stránku,
 • informace o průběhu obchodního vztahu s autorem a vyplacených provizí autorovi (informace o datu a výši úhrady provize vč. informace o účtu, na který byla provize uhrazena),
 • obsah veškeré elektronické komunikace mezi správcem a autorem vč. elektronických adres (např. obsah emailové komunikace ve věci dotazů návštěvníka na zboží, odstoupení od již uzavřených smluv).

 Správce zpracovává některé osobní údaje automaticky, a to:

 • IP adresu,
 • datum a čas přístupu na e-shop,
 • informace o internetovém prohlížeči návštěvníka a autora a jeho operačním systému a jazyce,
 • informace o chování návštěvníka či autora v e-shopu, např. o odkazu na webovou stránku, na kterou vstoupil návštěvník či autor jako první, jaké webové stránky e-shopu navštívil, jak dlouho se na nich zdržel a jaké zboží zobrazil.

 

III. COOKIES

Nad rámec shora uvedeného správce zpracovává cookies. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které e-shop odešle do prohlížeče návštěvníka či autora. Umožňují e-shopu zaznamenat informace o návštěvě za účelem usnadnění další návštěvy stejného návštěvníka či autora. Cookies umožňují lepší a příjemnější využití a návštěvu e-shopu, neboť se jejich prostřednictvím ukládají uživatelské předvolby aj.

           

Správce může využívat následující soubory cookies:

 • technické cookies využívané k správné funkcionalitě e-shopu;
 • dočasné cookies se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z vašeho zařízení po zavření prohlížeče a umožňují optimalizovat aktivity návštěvníka na e-shopu;
 • trvalé cookies, které se ukládají na předem určenou dobu a nejsou vymazány po zavření prohlížeče. Tyto jsou využívány k optimalizaci aktivity návštěvníka v případě opakovaných přístupů na e-shop. Umožňují identifikovat zařízení návštěvníka a přizpůsobit e-shop jeho potřebám.

Návštěvník či autor může spravovat využití souborů cookies prostřednictvím svého prohlížeče. Zpravidla je možné soubory cookies mazat, blokovat anebo zcela zakázat jejich použití. V případě, že návštěvník či autor zakáže či omezí soubory cookies, některé funkce e-shopu nemusí být dostupné.

Soubory cookies jsou využívané také k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti e-shopu. Získané informace správce sdílí s partnery, kteří působí v oblasti inzerce, analýz a sociálních médií.

Používáním e-shopu návštěvník a autor souhlasí s propojením se službami Google a Facebook, kterým může správce předávat informace o chování návštěvníka a autora na e-shopu, nikoli však identifikační údaje.

 

IV. DŮVODY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobní údaje zpracovává z těchto důvodů:

a) realizace účelu e-shopu

Správce zejména shromažďuje osobní údaje za účelem realizace obchodů s návštěvníky e-shopu a autory výukových materiálů zveřejněných na e-shopu. Za tímto účelem musí správce disponovat údaji o druhé straně smlouvy, které mu umožňují plnit své právní povinnosti, zejména dodat zboží, vyplatit provizi aj.

b) komunikace s návštěvníky e-shopu a autory

Osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává i tehdy, pokud se na správce obrátí návštěvník e-shopu s dotazem či s připomínkou, který má správce zodpovědět, popřípadě pokud správce z důležitých důvodů potřebuje komunikovat s návštěvníkem (např. v případě vyřizování reklamace aj.). To přiměřeně platí i v případě autora.

c) zabezpečení funkcionality uživatelských účtů a účtů autorů

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také z důvodu umožnění funkcionality uživatelských účtů a účtů autorů, které mají usnadnit návštěvníkům využívání služeb e-shopu a autorům vkládání výukových materiálů a uzavření smlouvy a realizaci práv a povinností z uzavřené smlouvy. Návštěvník a autor má možnost údaje uvedené v rámci uživatelského účtu a účtu autora měnit.

d) optimalizace funkcionality e-shopu

Správce zpracovává a shromažďuje osobní informace také za účelem optimalizace funkcionality celého e-shopu. Jedná se o údaje o chování návštěvníků a autorů na e-shopu a obsahu jejich objednávek či obchodů. Tyto údaje správce využívá k nabízení relevantního zboží konkrétnímu zákazníkovi a usnadnění a zpříjemnění uživatelského pohybu v e-shopu.

e) ochrana práv správce

Správce shromažďuje a zpracovává informace také za účelem ochrany vlastních práv a vymáhání nároků vyplývajících z právních vztahů, do kterých správce, návštěvníci a autoři vstupují prostřednictvím e-shopu.

 

V. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě:

a) uzavření a plnění smlouvy

Správce provozuje e-shop za účelem uzavírání kupních smluv na předem určené zboží. Aby byl schopen správce uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu a následně plnit své povinnosti z uzavřených smluv, je nezbytné, aby disponoval osobními údaji návštěvníků.

Správce dále uzavírá smlouvy s autory, na základě kterých autoři vkládají do e-shopu jimi vytvořené výukové materiály, přičemž mají právo na provizi.

Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:

 • jméno a příjmení,
 • adresu,
 • emailovou adresu,
 • informace o obsahu objednávky.

b) oprávněných zájmů správce

Správce provozuje e-shop v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž usiluje o to, aby byl e-shop pro návštěvníky uživatelsky přívětivý a nabízel zboží, které bude návštěvníka zajímavé.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také pro účetní a daňové účely, statistické účely, zobrazování reklam, rozvoj a správu e-shopu, zamezení podvodům a zajištění bezpečnosti e-shopu a informací.

Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:

 • informace o chování návštěvníka na e-shopu,
 • soubory cookies,
 • jméno a příjmení,
 • adresu,
 • emailovou adresu,
 • informace o obsahu objednávky.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

 

VI. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností z právního vztahu, tedy minimálně po dobu splnění povinností z uzavřené kupní smlouvy.

Správce uchovává osobní údaje návštěvníků po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy či smlouvy s autorem.

V případě, že si návštěvník zřídí uživatelský účet, budou osobní údaje uchovány až do zrušení osobního účtu, které je návštěvník oprávněn provést kdykoli. Osobní údaje jsou v takovém případě uchovány po dobu delší 4 let nikoli pro účely správce, ale pro účely návštěvníka.

Správce je určité údaje povinen uchovávat po dobu delší než 4 roky, přičemž tato povinnost vyplývá z obecně závazných předpisů. Takovým případě je například povinná archivační doba účetních dokladů.

V případě, že si autor zřídí uživatelský účet a účet autora, budou osobní údaje uchovány po dobu 6 let od zrušení účtu autora, které je autor oprávněn provést kdykoli.

Správce je určité údaje povinen uchovávat po dobu delší než 6 let, přičemž tato povinnost vyplývá z obecně závazných předpisů. V takovém případě je například povinná archivační doba účetních dokladů.

 

VII. PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ E-SHOPU

Návštěvník e-shopu má jako subjekt osobní údajů následující práva:

a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Správce na žádost návštěvníka vydá návštěvníkovi potvrzení, zda osobní údaje týkající se návštěvníka jsou či nejsou zpracovávány. V případě zpracování má návštěvník právo také na informace vymezené čl. 15 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (dále také jen „GDPR“). Správce předá informace návštěvníkovi bez zbytečného odkladu. Správce má v takovém případě nárok na přiměřenou úhradu, která nebude převyšovat nezbytné náklady na poskytnutí informace.

b) právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Výmaz je možný, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, neexistují oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

d) právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

e) právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

g) právo požadovat vysvětlení

Subjekt údajů má právo po správci požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů, pokud se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

h) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jestliže subjekt osobních údajů pochybuje o tom, že správce plní své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Subjekt údajů se ze stejného důvodu může obrátit přímo na správce, a to prostřednictvím emailu info@vyukovematerialy.com

 

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím emailu info@vyukovematerialy.com.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01. 07. 2022.

GDPR

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.